Året 1836 gick det ut en för­ordning om att soldat­torpen skulle ha en synlig nummer­tavla. Bilder återgivna med tillstånd från Armémuseum

Skara­borghs Rege­mentes Kompa­nier

Då fänikorna fanns på 1500 talet hade man namn efter deras befälhavare. År 1565 när Varbergs fästning stormades leddes fänikorna från Västergötland av Anders Ersson och Johan von Isselberg. På 1600 talet ändrades fänikorna till att bli kompanier men fortfarande gällde namnen på befälhavaren. År 1685 kom de gamla häradsnamnen in i kompaninamnen. Uppdelade på 2 bataljoner fanns det 8 kompanier med vardera 150 man = Skaraborgs Regemente 1200 man. Numreringen var 1 – 1200.

Kompaninamnen i 1:a bataljonen: Nr 1 Livkompaniet (Regementschefens eller Överstens kompani) Nr 2 Höjentorps kompani (även Majorens kompani) Nr 3 Skånings kompani Nr 4 Wilska kompani.

2:a bataljonen bestod av Nr 5 Södra Wadsbo (Överstelöjtnantens kompani) Nr 6 Wartofta kompani (3:e Majorens kompani) Nr 7 Kåkinds kompani Nr 8 Norra Wadsbo kompani (2:e Majorens kompani). På 1800 talet bytte vissa kompanier nummer med varandra, till exempelvis år 1886 blev Skånings kompani Nr 2.

KOMPANIFANORNA

Fänika eller Fana var Regementes igenkännetecken i Fält och i Strid. Redan på vikingatiden fanns det symboler för att visa tillhörighet. När ordet kompani började användas så började man att säga kompanifana. Fanan fördes av en Fänrik. Regementschefens egna kompani Lifkompaniet eller Livkompaniet hade en påkostad fana och gick under benämningen Livfanan. Fanan var ett eftertraktat byte på slagfältet bl.a. tog en viss Lars Skräddare en Dansk fana vid slaget vid Varberg 1565. För 400 riksdaler inlöste Erik XIV den av Lars Skräddare. Vid slaget vid Poltava 1709 förlorade Skaraborgs regemente en fana till Sibirska regementet, fem fanor till Pskovska regementet däribland Livfanan, en fana till Nizjegorodska regementet samt en till ett okänt förband.

I juni 1716 beställde dåvarande regementschefen över Skaraborgs regemente Christoffer George Witting nya fanor för 495 daler. Den vita livfanan för livkompaniet kostade 75 daler, de övriga kompanifanorna kostade 60 daler styck.

Jag har valt att inte ta med de rekryteringsbyar som de olika Kompanierna hade som sitt upptagningsområde då det hade blivit ett för digert arbete. Däremot är många av Kompaniernas namn tillika namn på våra Härader inom Skaraborg. Vill man ha en fullständig bild av vilka byar som ingick i Kompanierna föreslår jag ett besök på Garnisionsmuseet Skövde där det hänger en tavla med alla byars namn för de olika kompanierna plus en karta som markerar gränserna för dom olika kompanierna.

Text av Matz Thuresson
Källor: Garnisionsmuseet Skövde och Skaraborgs knektar och västgöta ryttare av Bengt P. Gustafsson

Är du intresserad av en egen ”soldattavla” som på bilderna?
Repliker tillverkas på beställning efter original i exakta mått av
Kronbergs Trä och Teknik i Skövde. Är du dessutom medlem i
kamratföreningen erhåller du rabatt.