Infanteri

INFANTERI kommer från italienskans infanteria som betyder fotfolk. Fotfolk är, kan man säga alla dom soldater som strider till fots utan hästar, stridsvagnar, flygplan etc. Exempel på före detta infanterister är således romerska soldater, vikingar, mm. I vårt infanteri som föreställer sig ett regemente under kung Karl XII fanns det förutom staben och Officerarna även 1200 man (infanterister = fotfolk). Av dessa 1200 skiljer sig soldaterna i infanteriet i 3 grupper. Det finns så kallade PIKENERARE, soldater som stred med långa störar/pikar försedda med spetsiga järnuddar. Därefter kom MUSKETERARE, soldater som sköt med mynningsladdade flintlåsgevär. Och sist fanns det GRENADJÄRER, soldater som stred med handgranater som man kastade eller så sköt iväg dem med granatkastare. Soldaterna i alla 3 grupperna var utrustade med värjor men infanteristens uniform och utrustning skiljde sig från varandra beroende på om du var pikenerare, musketerare eller grenadjär. Största skillnaden var hos grenadjären vars huvudbonad icke bestod av tricornen utan en ibland plåtförsedd utan kanter hög luva samt en annan typ av patronväska.

De flesta av våra infanteriregementen i Sverige bildades på första halvan av 1600-talet men vår tidsperiod som innebär att soldaterna inte var tvångsutskrivna eller värvade legoknektar utan ingick i det så kallade roterande knekthushållet (Indelningsverket) som infördes av konung Karl XI:e så är regementena uppsatta efter landskapen. Exempelvis så skrevs avtal 1682 mellan Konungen och Landskapet Skaraborgs rotebönder. Vissa landskap kunde ha flera regementen exempelvis Småland.

Ett infanteriregemente bestod av 8 stycken kompanier med 150 man i varje = 1200 man = 2 bataljoner. 1 bataljon = 600 man = 4 st kompanier. I varje kompani på 150 man var 6 stycken underofficerer, 96 man var musketerare, 48 man var pikenerare och 12 stycken var grenadjärer. Grenadjärerna ansågs vara eliten bland infanterimanskapet och var inte heller sena på att visa detta på olika sätt.

Vidare finns det inom infanteriet begreppet division = 48 man, korpralskap = 24 stycken man. Rote = 6 man, halvrote = 3 man. Sammanfattningsvis för ett kompani infanterister (150 man) fanns det en Kompanichef (Kapten) en Löjtnant, en Fänrik = Fanbärare , 6 stycken Underofficerare, en trumslagare. Där tillkommer militärgrader för varje rote, en rotemästare, halvrotemästare och en underrotemästare. Värt att notera är att i Överstens eget kompani (Livkompaniet) fanns en grad mellan Kapten och Löjtnant kallad Kaptenlöjtnant. Översten var chef över hela regementet dvs. över alla 8 kompanierna.

Någon har kanske hört att truppslaget Dragon skall tillhöra infanteriet. En Dragon var en beriden musketerare, han red till slagfältet men stred till fots. Man kan säga att han blev en fotsoldat och infanterist när han stred. Ibland hör man uttrycket, det lätta kavalleriet om en Dragon.

Visionen i vår förening (SHIR) är att i framtiden kunna ställa upp med en Fanförare, Trumslagare, Kapten, Löjtnant, Underofficer samt minst en rote Musketerare plus eventuellt några Pikenerare och någon Grenadjär. Något av denna vision är redan nådd t.ex. Löjtnant och Underofficerare och vi har dessutom nästan en rote Musketerare. Det som saknas är utrustning till alla.